ملات خشک اماده ای است که تنهاباافزودن آب مصرف میگردد.مشخصات فنی آن توسط کارخانه سازنده برروی کیسه ها مندرج میشودکه این مشخصات درموردهرکارخانه متفاوت است.چسب هبلکس به چسب سیپورکس هم معروف است ودرکیسه های 20الی25 کیلوگرمی به بازار عرضه میشود.بهتراست چسب بلوک مورد ننیاز خودراازهمان کارخانه ای که بلوک هبلکس راتهیه میکنیدخریداری فرماییدتابهترین سازگاری رابابلوک داشته باشدزیراهرکارخانه تولیدبلوک متناسب بامحصول خود چسب بلوک راتولیدمیکند.

نحوه ی استفاده از چسب هبلکس دردمای مختلف

طراحی این ملات به گونه ای است که بتوان ازان درشرایط آب و هوایی گرم-خشک-آبو هوای معتدل استفاده کرد.بهتراست برای دسترسی به بالاترین کیفیت این ملات رادردمای +10درجه سانتی گراداستفاده کنید.بلوک هبلکس رامیتوان باانواع ملاتها وچسب های مخصوص استفاده کرد.اگرمیخواهید که هبلکس عملکرد مناسبی داشته باشد ازچسب مخصوص هبلکس استفاده کنیدتاسرعت کارافزایش یابد.درصورتی که دمای هوا کمتراز5درجه بودیااگردمای این بلوکها بین 0تا 10درجه سانتی گراداست توصیه میکنیم ازآب گرمی که دارای دمای بیشتراز10درجه سانتی گراداست برای اختلاط ملات استفاده شود.ضخامت لازم جهت چسباندن چسب2الی3میلیمترمیباشدوضریب مصرف آن 20کیلوگرم درمترمکعب است.اگرمیخواهیداستفاده بهتری ازاین ملات داشته باشیدآن را باماله دندانه داری استفاده کنیدکه دارای عرض مساوی باشدتاسطحی صاف و یکنواخت ایجادشودکه درمواردی چون پوشش سرامیک-نرمه وکاشیکاری و سنگ کاری میتوان ازان استفاده کرد.